Drabina ewakuacyjna – przepisy, normy

Drabina ewakuacyjna – przepisy, normy

Drabina ewakuacyjna, czy też drabina montowana na stałe, mocowana do budynku, z pałąkiem lub zwana pod hasłem jako drabina dostępowa musi spełniać szereg norm by dostęp na dach budynku – lub z niego zejście odbywało się w sposób bezpieczny.

Gdzie musi zostać zamontowana, kiedy stosować kosz ochronny ( drabina przepisy)?

Drabina ewakuacyjna – przepisy, normy – Zgodnie z Dz.U.2015.0.1422 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1. W budynku PM, w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyższej kondygnacji, dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, prowadzącej na dach nad niższą kondygnacją lub na poziom terenu, jeżeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyższej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem – 15. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej.
2. Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Sytuowanie drabin naprzeciw świetlików i okien jest zabronione.
3. Dopuszcza się wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obręczy ochronnych, gdy różnica wysokości nie przekracza 3 m, z uwzględnieniem wymagań § 101.

Wymiary, poszczególnych elementów, odstępy

Kosz ochronny

– musi zostać zastosowany gdy długość ciągu drabiny ewakuacyjne j przekracza 3m

-średnica kosza ochronnego – min. 700mm – max 800mm

-obręcze kosza ochronnego – rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.

-kotwy mocujące drabinę do budynku- nie więcej niż c0 2m – rozstaw

Odstępy, wymiary normowe, warunki techniczne( drabina ewakuacyjna wymagania)

-odstęp od ściany do szczebla powinien być nie większy niż 15cm

-szerokość szczebli – min.500mm

-rozstaw szczebli – max 300mm

-stopnień zejścia – na szczycie drabiny – stosowany jeśli odstęp między budynkiem a drabiną wynosi ponad

-podest spoczynkowy lub konstrukcja wielociągowa – gdy wysokość drabiny wynosi ponad 10m

podest spoczynkowy drabina ewakuacyjna

Podest spoczynkowy w drabinie ewakuacyjnej

Drabina ewakuacyjna – przepisy, normy – co do budynków

+ DIN18799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli
(Część 1: Drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami, wymagania techniczne i badania)
Zakres zastosowania: prace konserwacyjne i porządkowe w / na budynkach
+ DIN14094-1 – Ochrona przeciwpożarowa – Drabiny ewakuacyjne
(Część 1:drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty)
Zakres zastosowania: drabiny ewakuacyjne są elementami budynku/budowli stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia.
Zasadniczo drabiny ewakuacyjne powinny umożliwiać samodzielną ewakuację. – przy planowaniu zaleca się zasięgnięcia opinii służb
ratownictwa pożarowego.

Zapraszamy także do zakładki – kontakt – Nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać odpowiedni produkt do Państwa potrzeb.

Szukasz bezpiecznej drabiny ewakuacyjnej – systemowej spełniającej kryteria i zgodnej ze wszystkimi obecnymi normami? – zapraszamy także do naszego sklepu –Drabiny ewakuacyjne

Może potrzebujesz porówniania?

Zapraszamy na strony producentów drabin ewakuacyjnych-

Zarges

Krause

Faraone

ArtScaff – Najlepsze rozwiązania dostępowe

Zadzwoń
Mapa